مجمع عمومی فوق العاده شرکت فروشگاه های زنجیره ای پیوند به شناسه ملی10103694379 و شماره ثبت 329880در تاریخ 31/1/1401 با حضور اکثریت سهامداران و نماینده موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران (حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت) در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

در این جلسه به پیشنهاد هیات مدیره، پس از قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت و با تصویب اتفاق آراء، دایر بر لزوم افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران، سرمایه شرکت از مبلغ 2 میلیارد ریال به 1000 میلیارد ریال افزایش یافت.